Maak een afspraak

Over Landwaarts

0 Deel dit bericht via
Over Landwaarts illustratie

Missie & waarden

Onder het motto "zoveel mogelijk woningen met een bepaalde kwaliteitsstandaard zo goedkoop mogelijk voor de mensen met een kleine portemonnee" beoogt de sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts woonbehoeftige mensen over de eigendomsdrempel te helpen. Op deze wijze wordt ook de druk op de sociale en de private huurmarkt verlicht.

Hiertoe realiseert de maatschappij in haar werkgebied een voldoende aanbod aan sociale koopwoningen en sociale kavels, waarbij zij tracht de sociale objectieven van de gemeenten in haar werkgebied mee te helpen realiseren.

Landwaarts beoogt vooral de lagere inkomensgroepen binnen de wettelijke doelgroep aan een eigen woning te helpen. De betaalbaarheid is bijgevolg primordiaal en het prijsverschil t.o.v. dezelfde woningen en/of percelen in de commerciële markt dient substantieel te zijn en te blijven. Deze ambitieuze maatschappelijke opdracht dient gerealiseerd te worden zonder de financiële gezondheid van de organisatie te hypothekeren.

Zowel ter bevordering van de betaalbaarheid van haar eigen sociale woningen als voor de aankoop en/of renovatie van bescheiden woningen in de private markt verstrekt Landwaarts sociale leningen.

Om de betaalbaarheid te waarborgen voert de maatschappij een strategisch grondbeleid inzake de verwerving van gronden en panden. Naast het ontwikkelen van nieuwe verkavelingen draagt zij ook bij aan de herwaardering van het bestaande woningpatrimonium en de opwaardering van verloederde buurten in haar werkgebied.

Hiertoe werkt de maatschappij maximaal samen met de lokale besturen en de andere huisvestingsmaatschappijen in haar werkgebied. Deze samenwerking moet o.m. resulteren in een sociale vermenging en een ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt gezocht naar een verantwoord evenwicht tussen de gemeenschappelijke en de private buitenruimte.

Zonder de betaalbaarheid in het gedrang te brengen tracht de maatschappij in haar beleid voldoende aandacht te besteden aan het leefmilieu en de duurzaamheid.

Het beleid van de maatschappij dient gericht te zijn op de tevredenheid van alle belanghebbenden: de kopers, de aandeelhouders en de medewerkers.

Het werkgebied van Landwaarts omvat 15 gemeenten: As, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer, Pelt en Zutendaal.

Raad van bestuur

Naam Functie Mandaatgever
Jan Creemers Voorzitter Particulier
Koen Buntinx Ondervoorzitter Stad Genk
Nancy Bleys Bestuurder Stad Lommel
Mathieu Boonen Bestuurder Stad Dilsen-Stokkem
Sigrid Cornelissen Bestuurder Stad Peer
Raf Drieskens Bestuurder Gemeente Pelt
Karen Kerkhofs Bestuurder Provincie Limburg
Bert Schelmans Bestuurder Gemeente Bocholt
Kurt Plessers Bestuurder Gemeente Oudsbergen

Onze raad van bestuur bestaat uit negen raadsleden en is samengesteld uit particuliere aandeelhouders en uit vertegenwoordigers van gemeenten waarin Landwaarts actief is.

De raad van bestuur vergadert één keer per maand.

Team

Naam Functie
Raymond Corstjens Directeur
Anne Reulens Coördinator
Willy Gerits Boekhouding en financiën
Sandra Hamal Kredieten en verzekeringen
Shana Vermeyen Kredieten en verkoop
Hanne Verluyten Kredieten en verkoop
Katrien Cox Kredieten en verkoop
Els Snyders Kredieten, verkoop en verzekeringen
Ellen Vankevelaer Ingenieur-architect projecten en werftoezicht
Luc Kwanten Architect projecten en werftoezicht
Christiane Maurissen Onderhoud

Klachtenprocedure

Ik heb een klacht

Het is onze ambitie om onze klanten een optimale dienstverlening aan te bieden. Zijn er toch klachten, laat het ons dan weten. Via onze klachtenprocedure streven we ernaar om tot een oplossing te komen.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch) waarbij een ontevreden burger klaagt over een al dan niet verrichte handeling of prestatie. Een klacht moet duidelijk onderscheiden worden van een melding (bv. technisch gebrek aan een woning) of van een vraag om informatie. Het niet correct gevolg geven aan een melding dan wel een vraag om informatie kan uiteindelijk wel aanleiding vormen tot het formuleren van een klacht. Zo kan de melding van een technisch gebrek aan een woning, waaraan geen of onvoldoende gevolg werd gegeven, uitmonden in een formele klacht.

Welke klachten worden niet gevat voor deze procedure?

Er wordt geen gevolg gegeven binnen deze procedure aan algemene klachten i.v.m. de regelgeving, het (al dan niet gevoerd) beleid of beleidsvoornemens of -verklaringen.

Anonieme klachten, klachten waarvan de feiten meer dan een jaar in het verleden liggen, klachten waarbij de klager geen enkel belang kan aantonen, klachten waaraan feiten of handelingen ten grondslag liggen waarvoor georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden voorzien zijn maar niet aangewend en klachten waarvoor een jurisdictioneel beroep aanhangig is, worden in principe niet behandeld. Hetzelfde geldt ook voor een reeds behandelde klacht die opnieuw wordt ingediend zonder dat er nieuwe elementen worden aangebracht.

Hoe een klacht indienen?

De klachten kunnen via de drie kantoren ingediend worden, hetzij mondeling (telefonisch of persoonlijk bezoek) hetzij schriftelijk. E-mails met een klacht richt je best aan info@landwaarts.be.
Er zal in de mate van het mogelijke getracht worden de klager te overtuigen of te helpen om zijn klacht een schriftelijke neerslag te geven, zodat er geen communicatievervuiling zou ontstaan.

Wie behandelt uw klacht?

De klachten worden behandeld door de directeur, behalve indien hijzelf betrokken zou zijn in de klacht. In dat geval wordt de klacht behandeld door het auditcomité, onder voorzitterschap van de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Hoe verloopt de behandeling van de klacht?

De klager wordt steeds binnen een termijn van 10 dagen, vanaf de datum van ontvangst van deze klacht, schriftelijk verwittigd dat de klacht in goede orde ontvangen is, geregistreerd werd en dat een onderzoek is opgestart.

Binnen een periode van 45 dagen na ontvangst van de geregistreerde klacht wordt de klager schriftelijk geïnformeerd hoe de klacht opgevolgd is met een correcte argumentatie. Tevens wordt de klager medegedeeld dat hij of zij steeds vrij is om zijn klacht verder door te sturen naar de Vlaamse ombudsdienst of een andere instantie.

Registratie en rapportering

Alle binnenkomende klachten, ongeacht de gegrondheid ervan, worden bijgehouden in een databestand. Dit bestand omvat het inschrijvingsnummer, de datum wanneer de klacht is binnengekomen, de naam en het adres van de klager, de manier hoe de klacht is binnengekomen (telefonisch, e-mail, brief, aangetekend), de omschrijving van de klacht en de ondernomen actie binnen bepaalde tijd of aantal dagen, de al dan niet ontvankelijkheid en de argumentatie van beslissing en de datum van verzending. Daarnaast worden de klachten in een kaft geklasseerd en ingescand in het digitaal archiveringssysteem.

Jaarlijks wordt uiterlijk op 10 februari conform het klachtendecreet verslag uitgebracht over de klachtenbehandeling van het voorgaande jaar bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag.

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de persoonsgegevens door Landwaarts aan Wonen Vlaanderen bepaald. U kan het protocol hier terugvinden.
Alle inschrijvingen voor kandidaat-huurders zullen gebeuren in een Centraal Inschrijvingsregister. De Vlaamse Regering wil ook maximaal inzetten op digitalisering via de opmaak van dit centraal inschrijvingsregister (CIR). Via dit digitale loket zal elke burger zichzelf kunnen inschrijven voor een sociale woning en, eenmaal ingeschreven, zijn inschrijvingsdossier kunnen beheren. Het CIR stuurt deze gegevens dan door naar de lokale woonactoren die actief zijn in de gekozen regio.
Voorlopig is dit voor Landwaarts nog niet van toepassing aangezien wij geen sociale woningen verhuren. Voor onze sociale koopwoningen blijft de huidige inschrijvingsprocedure van toepassing, dit kan nog niet digitaal. Van zodra dit verandert wordt het protocol aangepast.