Maak een afspraak

Kopen

Landwaarts bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle sociale koopwoningen in As, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer, Pelt en Zutendaal. Ook voor sociale kavels kan je bij ons terecht. Lees hieronder wie in aanmerking komt, hoe je je moet inschrijven op één van de wachtlijsten en hoe de toewijzing verder verloopt. Neem ook zeker eens een kijkje op de pagina ‘projecten’.

0 Deel dit bericht via
Kopen illustratie

Kan ik kopen?

Om een sociale koopwoning of bouwgrond van Landwaarts te kunnen kopen, moet je je kandidaat stellen bij de maatschappij en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je bent 18 jaar of ouder;
 • je inkomen is niet te hoog en niet te laag;
 • je hebt geen eigendom.

Inkomsten

Je geïndexeerd 'afzonderlijke belastbare inkomsten' en ‘gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting inclusief het leefloon, de inkomenvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een internationale instelling mag op de referentiedatum niet lager zijn dan € 10.795 en niet hoger dan:

Alleenstaande zonder personen ten laste € 43.140
Alleenstaande gehandicapte zonder personen ten laste € 47.448
Alle anderen € 64.703
Verhoging per persoon ten laste bij "alle anderen" € 4.308

Indien jouw inkomen toch lager is € 10.795, dan kan je toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten worden veralgemeend naar 12 maanden en als het bekomen bedrag wel hoger ligt dan het minimum, wordt dit bedrag gebruikt.

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee.

Eigendom

Je kan je inschrijven op de wachtlijst, als noch jij of één van jouw gezinsleden op de referentiedatum een woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft (of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft gegeven). En dit noch persoonlijk noch via een vennootschap.

In geval van een relatiebreuk, een kosteloze verkrijging, een overbewoonde woning, een onbewoonbare woning of een woning in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegestaan zijn er uitzonderingsregels van toepassing. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de VMSW.

Hoe stel ik me kandidaat? Hoe schrijf ik me in?

Om een woning of bouwgrond van Landwaarts te kopen moet je je eerst inschrijven op een inschrijvingsregister, in de volksmond beter gekend als “een wachtlijst”. Deze wachtlijst heeft betrekking op een gehele gemeente, zelfs indien de maatschappij in die gemeente nog geen concrete bouwplannen of zelfs nog geen gronden heeft. Je kan je doorlopend inschrijven en je mag je op zoveel registers inschrijven als je wenst.

Inschrijven kan:

 • door een afspraak te maken en je persoonlijk aan te bieden in één van onze kantoren. Wanneer je een partner hebt, komen jullie samen naar de afspraak;
 • indien je voldoet aan de voorwaarden;
 • mits geldige ID-kaart;
 • mits de betaling van € 50 per wachtlijst.

Per wachtlijst waarop je je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en -datum. Op de keerzijde van dit inschrijvingsbewijs vind je de reglementering die van toepassing is.


Download hier het inschrijvingsformulier en de privacyverklaring
 die je ingevuld en ondertekend dient mee te brengen naar de afspraak.

Ik ben ingeschreven

Controleer zelf je plaats op de wachtlijst

Je kan je actuele plaatsnummer raadplegen aan de hand van je klantennummer nadat je ingelogd bent via eID of ItsMe via link: https://kandidaatkoper.vmsw.be.

Hoe verloopt mijn inschrijving verder?

Wanneer er een project in verkoop gaat worden de kandidaat-kopers chronologisch aangeschreven om hun kandidatuur al dan niet te handhaven. Wanneer je geen interesse hebt in het project kan je dit aangeven en op de wachtlijst blijven staan of je kan er ook voor kiezen je te laten schrappen van de wachtlijst. In dit geval geef je je bankrekeningnummer op en wordt je inschrijvingsgeld terug gestort.

Om je een beter idee te geven van het bouwproject organiseren wij kijkdagen en kan je de verkoopbundel van het project op onze website raadplegen.

Wanneer je vervolgens alle gevraagde documenten terug hebt aangeleverd en je je kandidatuur hebt gehandhaafd, zal de raad van bestuur de loten toewijzen.

Voorrangregels

De chronologie van de inschrijving telt als een sociale woning of bouwgrond wordt toegewezen. Sommige kandidaten kunnen een voorrang genieten. Personen die over een voldoende band met de gemeente beschikken geeft in de feiten de zwaarste doorslag in de toewijzing.

Je beschikt als kandidaat-koper over zo een lokale band, als je op de datum van de toewijzing voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • Je woonde tenminste zes jaar of langer onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, die in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij ligt;
 • Je werkt minstens halftijds in de gemeente;
 • Je hebt een voldoende duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente.

Pas vanaf het moment dat er geen kandidaten meer op de wachtlijst staan die aanspraak kunnen maken op een voldoende band met de betrokken gemeente, zullen de toewijzingen gebeuren louter op basis van de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Schrappen

Je krijgt je inschrijvingsgeld teruggestort indien:

 • Je een sociale woning of bouwgrond koopt;
 • Je per brief of per e-mail vraagt dat we je schrappen;
 • Je niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde voldoet op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden of na actualisatie van de wachtlijst.

Ik krijg een woning of bouwgrond toegewezen. Wat nu?

Je krijgt een woning of bouwgrond toegewezen door de raad van bestuur volgens de toewijzingsprocedure. De keuze is nu aan jou om de woning of bouwgrond te aanvaarden of te weigeren. Beide opties hebben gevolgen, lees dus zeker de info hieronder voor je beslist.

Ik aanvaard

Eénzijdige belofte van aankoop

Nadat je een sociale koopwoning of bouwgrond kreeg toegewezen, vragen we je om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen. Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg van € 4.500 voor een sociale koopwoning en €1.900 voor een sociale kavel. Na de betaling breng je vervolgens je lening in orde. Let wet dat je voor de aankoop van een sociale kavel geen lening van Landwaarts Sociaal Woonkrediet of het Vlaams Woningfonds kan aanvragen.

Als je je na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop bedenkt, betaalt Landwaarts de waarborg mits afhouding van het geleden verlies terug, tenzij je overmacht kan aantonen.

Mijn plichten

Er zijn een aantal verplichtingen die je als koper dient na te komen na de aankoop van een onroerend goed.

Minstens één van de oorspronkelijke kopers of één van de erfgenamen moet de koopwoning na het ondertekenen van de aankoopakte 20 jaar lang persoonlijk bewonen. Tijdens deze termijn mag je de woning niet verhuren of er een zakelijk recht op afstaan, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod om een zakelijk recht af te staan, houdt in dat je jouw woning bv. niet (geheel of gedeeltelijk) mag verkopen, schenken, in erfpacht of opstal geven, … Wel mag je de woning inbrengen in de huwelijksgemeenschap.

Deze verplichtingen gelden niet alleen voor de wettelijke erfgenamen, maar ook voor alle andere erfgenamen (bv. een erfgenaam door testament). Het gaat alleen om erfgenamen die een zakelijk recht erfden om de woning te bewonen. Een erfgenaam die bv. alleen maar de blote eigendom erfde, kan de verplichtingen niet verder naleven. De erfgenaam die de verplichtingen verder naleeft, moet geen volle eigenaar van de woning zijn.

De koper van een sociale kavel heeft vervolgens volgende verplichtingen:

 • de op te richten woning moet binnen een termijn van 4 jaar winddicht zijn;
 • een persoonlijke bewoning gedurende 10 jaar, die ingaat op de datum van voorlopige oplevering van de woning;
 • binnen de 2 maanden na goedkeuring omgevingsvergunning het bewijs leveren dat het volume van de woning niet meer bedraagt dan 550 m³, te verhogen met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de 3de persoon ten laste. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend, onder het maaiveld voor 50% en dit op basis van de binnen afmetingen. 

Leef jij of één van jouw erfgenamen deze verplichtingen niet na, dan kan Landwaarts een schadevergoeding eisen of bij een koopwoning wederinkopen.

Je bent verplicht om Landwaarts onmiddellijk te verwittigen als je jouw woning bijvoorbeeld wilt verkopen, verhuren, in vruchtgebruik geven of niet meer zelf wilt bewonen.

Ik weiger

Je gaf blijk van interesse in een koopwoning of bouwgrond en je hebt aanvaard om deze woning of bouwgrond te kopen. Bij de toewijzing wil je de woning of bouwgrond toch niet kopen? Dan is dat een weigering.

Je krijgt bijgevolg het inschrijvingsgeld niet terug en je wordt geschrapt uit het register. Ook betaalt Landwaarts na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop de waarborg, indien je die al gestort zou hebben, niet volledig terug, tenzij je overmacht kan aantonen.

Veelgestelde vragen

Kan ik bij de inschrijving het type woning kiezen?

Neen, je schrijft je in op een register en niet voor een type woning. Wanneer je je kandidatuur handhaaft kan je je keuzes doorgeven. Hou echter rekening met jouw budget en of de aankoop voor jou dus financieel haalbaar is.

Kan ik mijn keuze nog wijzigen nadat ik mijn kandidatuur gehandhaafd heb?

De gemaakte keuzes worden voorgelegd aan de raad van bestuur van Landwaarts. Nadat de raad deze lijst met de toewijzingen heeft goedgekeurd, worden alle kandidaat-kopers hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De keuzes kunnen bijgevolg niet meer gewijzigd worden.

Hoelang duurt het vooraleer ik een woning kan kopen?

Dat hangt vooral af van jouw plaats op de wachtlijst en het aantal woningen er gebouwd worden in de gemeente waarvoor je bent ingeschreven.

Zijn de woningen volledig afgewerkt?

Dat is bij elk project anders. De woningen zijn bijna woonklaar (verwarming, sanitaire toestellen, binnendeuren, … zijn aanwezig), enkel de vloertegels en keuken moet je zelf voorzien. De appartementen zijn meestal volledig afgewerkt met vloeren en keuken.

Is het kadastraal inkomen al gekend?

Neen, dit is nog niet gekend. Het kadastraal inkomen (KI) wordt pas betekend het jaar volgend op het jaar na ingebruikname. De FOD Financiën is belast met het bepalen van het KI.

Wanneer wordt de akte verleden? En hoe gaat dat in zijn werk?

De ondertekening van de akte verloopt in samenspraak met de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. Na de ondertekening van de authentieke verkoopakte ben je effectief eigenaar van de woning en is de akte een tegenstelbaar bewijs van eigendom. Bovendien ontvang je dan ook de sleutels van de woning, alsook alle nodige informatie zoals het post-interventiedossier en de handleidingen van de geplaatste toestellen.

Na de ondertekening kan je de woning bewonen en eventueel al starten met het uitvoeren van werken (vloeren, plaatsen keuken,…).

Wie treedt op als notaris?

De aktes worden verleden door de Afdeling Vastgoedtransacties. Dit is een dienst van de Vlaamse overheid die als notaris mag optreden voor openbare besturen en voor huisvestingsmaatschappijen. Het voordeel hiervan is dat de kopers geen ereloon moeten betalen voor zowel de aankoopakte als voor de hypothecaire akte.

Kan ik mijn eigen notaris kiezen?

Wanneer je geen sociale lening aangaat, dan zal je voor het verlijden van de akte van het hypothecair krediet zelf moeten instaan voor de keuze van notaris. Dit is doorgaans duurder. De koopaktes worden verleden door de Afdeling Vastgoedtransacties.

Wat moet ik doen indien ik als alleenstaande ben ingeschreven en ik ben ondertussen gaan samenwonen of getrouwd?

Je partner kan zich gewoon en dus zonder bijkomende kosten laten bij inschrijven op het inschrijvingsregister.

Ik heb nog een andere vraag

Stel uw vraag via ons contactformulier